Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Snap-on Tools B.V. (“Snap-on” of “wij”). Wij maken onderdeel uit van de Snap-on Incorporated bedrijfsgroep die uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en over de wijze waarop wij omgaan met deze persoonsgegevens.

French version.

Contactgegevens

Snap-on is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Snap-on Tools B.V.
Trompet 2100
1967 DC Heemskerk
Nederland

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@snap-on.eu of per post op bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Snap-on en waarvoor?

Snap-on verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de manieren die hieronder zijn beschreven.

Afnemers en leveranciers

Bij leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten verwerken wij van afnemers (waaronder in voorkomende gevallen afnemers van onze franchisenemers) en leveranciers de volgende persoonsgegevens:

 • de naam, contactgegevens en bedrijfsnaam;
 • (eventuele) financiële gegevens (zoals het bankrekeningnummer);
 • gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten; en
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- en regelgeving.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onderstaande grondslagen ten behoeve van onderstaande doeleinden.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht. Bij bezoek aan ons gebouw dan wel als u zich rondom ons gebouw bevindt, kunnen opnames van u worden gemaakt. Wij verwerken uw persoonsgegevens in dergelijke opnames op grond van ons gerechtvaardigd belang in het kader van de bescherming en beveiliging van onze bezoekers, werknemers, gebouwen, terreinen, eigendommen en andere zaken alsook het vastleggen van incidenten.

Nieuwsbrieven

Wij bieden een nieuwsbrief aan zodat u op de hoogte kunt blijven van updates omtrent Snap-on (alsook over de Snap-on dealer van wie u klant bent). Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mailadres, uw Snap-on dealer en uw bedrijfstype. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij u uit de verzendlijst verwijderen. Uw gegevens worden gedeeld met partijen die ten behoeve van Snap-on de verzending van nieuwsbrieven verzorgen. Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt ter waarborging van uw privacy.

Snap-on verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken met behulp van een afmeldknop in iedere nieuwsbrief. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Sollicitanten

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw naam, contactgegevens, sollicitatiegegevens en andere door u verstrekte gegevens op basis van onderstaande grondslagen ten behoeve van onderstaande doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer of alle andere randapparatuur (zoals smartphones of tablets) van een bezoeker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. Cookies bevatten gegevens die kunnen worden uitgelezen door de partij die het cookie heeft geplaatst. Dit kan de beheerder van de website zelf zijn (zogeheten first party cookies), maar ook derde partijen (zogeheten third party cookies). Bij vergelijkbare technieken gaat het om Javascripts, Flash cookies, HTML5-local storage, web beacons en alle andere technieken waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen.

Snap-on maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. Snap-on maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Snap-on maakt onderdeel uit van de Snap-on Incorporated bedrijfsgroep, een wereldwijze organisatie met filialen, dochterondernemingen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Als zodanig delen wij persoonsgegevens die wij verzamelen met andere partners of ondernemingen die deel uitmaken van de Snap-on bedrijfsgroep (waaronder onze moedermaatschappij in de Verenigde Staten) en geven wij persoonsgegevens door naar landen waar wij actief zijn in het kader van de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met één van onze franchisenemers als u een klant bent van deze franchisenemer, als u bekendgemaakt heeft dat u klant bent van één van onze franchisenemers of als u via ons verzoekt dat één van onze franchisenemers contact met u opneemt.

Onder de voorwaarde dat zij handelen in overeenstemming met toepasselijk wet- en regelgeving en/of deze privacyverklaring zullen wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde derden (die geen onderdeel uitmaken van de onze bedrijfsgroep), waaronder derden die ten behoeve van ons bepaalde diensten verrichten (zoals leveranciers, vertalers, juridische adviseurs en accountants), wederpartijen die wettelijk gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen alsook hun (juridische) adviseurs, toezichthouders en andere overheidsorganen.

Wij zullen persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet of naar aanleiding van een wettelijke verplichting op basis waarvan wij persoonsgegevens moeten openbaar maken of delen ter voldoening van enig (wettelijk) voorschrift, verzoeken of lasten van toezichthouders of andere overheidsorganen, gerechtelijke uitspraken, dan wel ter bescherming of verdediging van onze rechten, eigendommen of veiligheid, alsook die van onze medewerkers, klanten, dealers, franchisenemers en anderen.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Internationale gegevensdoorgifte

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar leden van onze bedrijfsgroep en andere partijen zoals hierboven uiteengezet, voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan aan toepasselijke wet- en regelgeving voor internationale gegevensdoorgifte. Uw persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt door bij ons werkzaam personeel dat zich bevindt buiten de EER. Dit betreft ook personeel dat zich onder andere bezighoudt met de uitvoering van uw bestellingen en de verlening van ondersteuning.

Wij zijn partij bij een overeenkomst inzake internationale gegevensdoorgifte tussen leden van onze bedrijfsgroep. Wij zullen (i) deze overeenkomst up-to-date houden ten aanzien van huidige wet- en regelgeving, en (ii) alleen persoonsgegevens vanuit de EER naar landen buiten de EER doorgeven in overeenstemming met een dergelijke overeenkomst of alternatieve waarborgen voor internationale gegevensdoorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de getroffen waarborgen kunt u contact met ons opnemen via info@snap-on.eu.

Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer in een vorm te bewaren die het mogelijk maakt u te identificeren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, onverminderd enige wettelijke bewaartermijn (zoals de administratieve/fiscale bewaartermijn van zeven jaar in het kader van transacties). Met betrekking tot cameratoezicht zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal vier weken nadat de cameraopnames zijn gemaakt dan wel – ingeval een geconstateerd incident – na afhandeling een incident. Bij een sollicitatieprocedure zullen wij de daarbij verkregen persoonsgegevens bewaren tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan uw toestemming worden gevraagd om uw persoonsgegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Beveiligingsmaatregelen

Wij zullen ons inspannen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, verstrekking, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u onder omstandigheden een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens;
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; en/of
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

U kunt een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens per e-mail of per post indienen met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens of via één van de onderstaande links. Wij kunnen u vragen om aanvullende identificatie-informatie zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en wij zullen, wanneer dat nodig is, contact met u opnemen voor een volledig begrip van de reikwijdte van uw verzoek.

Voor Nederland: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnaponToolsNL&dl=nl
Voor België (NL): https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnaponToolsBE&dl=nl
Voor België (FR): https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnaponToolsBE&dl=fr

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. In België is de Gegevensbeschermingsautoriteit aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Zie voor meer informatie de websites https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (in het Nederlands) en https://www.autoriteprotectiondonnees.be (in het Frans).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: september 2018